Adatvédelmi nyilatkozat

StageHive Kft.

1. Kik vagyunk?

A StageHive Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Ipoly sor 4. B. ép.; cégjegyzékszám: 06-09-025348; adószám: 26126678-2-06; tel. +36-30-4630725; e-mail: stagehive@stagehive.eu; képviseli: Cortés Tuna Sebastian Gábor ügyvezető) („Adatkezelő” vagy „Mi”) online közösségi média platformot szolgáltat a www.stagehive.eu weboldalon („Weboldal”) és a StageHive applikáción („Applikáció”) keresztül. 

2. Milyen szolgáltatásokra vonatkozik az Adatvédelmi nyilatkozat?

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat az általunk művészek és nem művészek számára a Weboldalon és az Applikáción keresztül nyújtott online közösségi média felület- és közösségi finanszírozási szolgáltatásokra („Szolgáltatások”) vonatkozik. A Szolgáltatások a következő funkciókat foglalják magukba: 

 • közösségi média platform előadó-művészeti szakembereknek és az előadó-művészeti világ iránt érdeklődőknek,
 • projektmegosztó platform, ahol a felhasználók megoszthatják előadó-művészeti és/vagy előadó-művészethez kapcsolódó projektjeiket annak érdekében, hogy közreműködőkre és partnerekre találjanak,
 • közösségi finanszírozási platform, amelyen keresztül a felhasználók adományokat gyűjthetnek / adhatnak saját, előadó-művészeti vagy előadó-művészettel kapcsolatos, saját projektjeikhez / mások előadó-művészeti vagy előadó-művészettel kapcsolatos projektjeinek, a közösségi finanszírozás elvei alapján.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy információt szolgáltasson az Adatkezelőnek a felhasználók („Ön”„Felhasználó”) személyes adatainak kezelésének mikéntjéről és céljáról. Az adatkezelés bizonyos szempontjairól (mint például a cél, az adatkezelés jogi alapjairól, a feldolgozott adatok köréről) részletes információ található a Függelékekben.

3. Miért fontos az adatvédelem?

Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk Szolgáltatásainkat, szükséges a Felhasználók személyes adatainak kezelése. Javasoljuk, hogy alaposan olvassa el jelen Adatvédelmi nyilatkozatot annak érdekében, hogy tisztában legyen a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos valamennyi információval. Felhívjuk figyelmét arra, hogy Szolgáltatásaink igénybevételével – különös tekintettel a Weboldalon, vagy az Applikáción történő regisztrációra – hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően. Ön szabadon dönthet arról, hogy megadja-e Nekünk személyes adatait, azonban bizonyos személyes adatok megadása nélkül (regisztráció) egyes szolgáltatásaink nem elérhetőek. A Weboldal részben böngészhető regisztráció nélkül.

Személyes adatait a vonatkozó európai és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeljük. Ezen törvények elsősorban a következők:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”);
 • Egyéb nemzeti adatvédelmi jogszabályok.

4. Milyen adatokat kezelünk és milyen célokból?

Személyes adatnak minősül minden, a Felhasználóval kapcsolatos információ, amely segítségével az közvetlenül vagy közvetetten beazonosítható; így például a név, e-mail cím, IP-cím, helyadat, online azonosító.

Szolgáltatásaink nyújtásakor személyes adatait adatkezelőként dolgozzuk fel.

Annak érdekében kezeljük a Felhasználók személyes adatait, hogy (i) biztosíthassuk a Felhasználók részére Szolgáltatásainkat (beleértve a közösségi média felületet, a projekt-megosztó felületet és a közösségi finanszírozási felületet), (ii) fejlesszük Szolgáltatásainkat és személyre szabjuk a Felhasználókkal folytatott kommunikációt, (iii) hírleveleket és egyéb promóciós anyagokat küldjünk a Felhasználóknak, és (iv) kiszámlázzuk díjainkat és kifizetést eszközöljünk az ezt igénylő Szolgáltatások esetén. Legtöbb Szolgáltatásunkat a Felhasználók regisztrációt követően vehetik igénybe, ugyanakkor a közösségi finanszírozási kampányok regisztráció nélkül böngészhetők, valamint a kampányokra történő adományozás sem regisztrációhoz kötött. Kérjük, vegye figyelembe, hogy Szolgáltatásaink célja, hogy Ön, előadó-művészeti és/vagy előadó-művészettel kapcsolatos projektjei, illetve művészeti és/vagy előadó-művészettel kapcsolatos közösségi finanszírozási kampányai láthatók legyenek az érdeklődők számára. Ezért a regisztráció vagy Szolgáltatásaink során megadott, illetve nyilvánosságra hozott legtöbb személyes adata hozzáférhető lesz valamennyi regisztrált, illetve bizonyos esetekben nem regisztrált felhasználóink számára is.

Az állami, közigazgatási vagy nyomozó hatóságoktól vagy bíróságoktól érkező vizsgálatok kötelezhetnek minket arra, hogy ezen hatóságok vagy bíróságok számára kiszolgáltassuk a vonatkozó jogszabályok hatálya alá tartozó személyes adatait. Emellett személyes adatait átadhatjuk egy másik cégnek is, amennyiben az megszerzi a StageHive Kft.-t vagy egyesül vele.

További részletes információt az adatkezelés céljairól, az adatkezelés jogi hátteréről, a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés időtartamáról és azon harmadik felekről, amelyekkel megosztjuk személyes adatait, jelen Adatvédelmi nyilatkozat 1. Függelékében talál.

Weboldalunk látogatása és az Applikáció használata során sütiket (cookies) használunk a Szolgáltatásaink fejlesztésére, a Felhasználóinkkal folytatott kommunikáció testre szabására, valamint a Felhasználóknak szóló személyre szabott hirdetések megjelenítésére. A sütik használatára vonatkozó részletes információt jelen Adatvédelmi nyilatkozat 2. Függelékében találja.

5. Milyen adatprocesszor eszközöket használunk?

Adatprocesszornak minősül az a harmadik személy vagy jogalany, amely személyes adatokat kezel a nevünkben.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy üzlettel kapcsolatos technikai segítség-szolgáltatásokhoz használunk adatprocesszorokat, és hogy az adatprocesszorokkal ezen szolgáltatások nyújtásának céljából osztjuk meg az Ön személyes adatait. Az alábbi táblázatban megtalálja mindazon adatprocesszorokat, amelyek hozzáférnek az Ön személyes adataihoz.

Az adatprocesszor által nyújtott szolgáltatás Adatprocesszor neve és címe Adatprocesszor Adatvédelmi nyilatkozata
Sütik kezelése és adattárolás
Tárhelyszolgáltatás
Ügyfélkapcsolati menedzsment
[…]

6. Mik az Ön jogai?

Személyes adatainak általunk végzett kezelésével kapcsolatban a következő jogok illetik meg:

 • hozzáférés joga

  Jogában áll igazolást kérni arról, hogy Önnel kapcsolatos személyes adatokat kezelünk-e vagy nem, és amennyiben igen, jogában áll hozzáférni személyes adataihoz, továbbá információt szerezni az adatkezelésről, beleértve a következőket:

  • az adatkezelés céljai,
  • a kezelt személyes adatok kategóriái,
  • kik részére továbbítjuk vagy adjuk át személyes adatait,
  • az adatkezelés időtartama,
  • az adatkezeléssel kapcsolatos jogai,
  • a felügyeleti hatóság felé történő panasz benyújtásának joga,
  • automatizált döntéshozatal létezése és az arra vonatkozó információ, valamint az ilyen jellegű adatkezelés Önre vonatkozó, várható következményei és jelentősége.
 • helyesbítéshez való jog

  Jogában áll pontatlan személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül történő javítását, illetve hiányos személyes adatainak kiegészítését kérvényezni, egy kiegészítő nyilatkozat benyújtásával.

 • törléshez való jog

  Kérésére személyes adatait késedelem nélkül töröljük, amennyiben a következő okok valamelyike fennáll:

  • Személyes adataira az adott célra már nincs szükség;
  • Visszavonja jóváhagyását és az adatkezelésnek más jogi alapja nincs;
  • Kifogásolja az adatkezelést és az adatkezelésnek ezt felülíró jogi alapja nincs;
  • Személyes adatait jogellenesen kezelték;
  • Adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően törölni kell.

  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy bizonyos, a vonatkozó jogszabályok által meghatározott körülmények között megtagadhatjuk személyes adatainak törlését, például abban az esetben, ha az adatkezelés jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, illetve jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

 • az adatkezelés korlátozásának joga

  Jogában áll korlátozni adatainak kezelését, amennyiben az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

  • Személyes adatainak pontosságát olyan időtartamon belül vitatta, amely lehetővé teszi számunkra személyes adatai pontosságának ellenőrzését;
  • Adatait jogellenesen kezelték, de személyes adatainak törlése helyett azok korlátozott kezelését kérvényezi;
  • A továbbiakban a kezelés céljaira már nincs szükségünk az adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez.
  • Az adatalany kifogást emelt az adatkezelés ellen, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogi érdekei felülírják-e az adatalanyét.

  Amennyiben az adatkezelés korlátozott, az érintett személyes adatok, a tárolás kivételével, csak az Ön engedélyével kezelhetők, illetve jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez, továbbá az Európai Unió vagy egy tagállamának közérdekéhez fűződő okokból. A korlátozás feloldása előtt tájékoztatni fogjuk Önt.

 • a kezelés kifogásolásának joga

  Az Ön sajátos helyzetére hivatkozva, Önnek joga van kifogást emelni az Önt érintő személyes adatok jogos érdeken alapuló kezelése ellen, beleértve a jogos érdeken alapuló profilalkotást. Megszüntetjük adatai kezelését, kivéve, ha az adatkezelést olyan jogi indokok kényszerítik, amelyek felülírják az ön érdekeit, jogait és szabadságát, illetve jogi követelések megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez.

  Amennyiben személyes adatai kezelése direkt marketing céljára történik, Önnek joga van kifogást emelni az Önt érintő személyes adatok ilyen jellegű marketing célú kezelése ellen, beleértve a profilalkotást, amennyiben az ilyen jellegű direkt marketinggel kapcsolatos. Ebben az esetben felfüggesztjük az Ön személyes adatainak direkt marketing célú kezelését.

 • az adatok hordozhatóságának joga

  Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatait strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megkapja, illetve joga van az adatokat továbbadni egy másik ellenőrzőhöz anélkül, hogy ebben bármilyen formában megakadályoznánk. Joga van az adatok hordozhatóságához, amennyiben:

  • az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása vagy szerződéses viszonya; és
  • az adatkezelés automatizált formában történik.

  Önnek joga van továbbá ahhoz, hogy személyes adatait közvetlenül továbbíttassa tőlünk egy másik ellenőrzőhöz amennyiben ez technikailag megvalósítható.

 • a hozzájárulás visszavonásának joga

  Önnek joga van bármikor visszavonnia hozzájárulását, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtti, hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Ön fenti jogainak gyakorlása érdekében indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül lépéseket teszünk. Figyelembe véve a kérelmek összetettségét és számát, amennyiben szükséges, az egy hónapos időtartam két hónappal meghosszabbítható, ha erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, indoklással megerősített értesítést küldünk Önnek.

Abban az esetben, ha ilyen irányú kérelmét elektronikus formában nyújtja be, az ezzel kapcsolatos információkat elektronikus úton küldjük el Önnek, kivéve, ha Ön erről másként rendelkezik.

Ha kérelmével kapcsolatban nem teszünk semmilyen lépést, az okokról a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Amennyiben nem ért egyet válaszunkkal vagy intézkedésünkkel, Önt megilleti a jogorvoslat (7. szakasz).

Jogainak gyakorlásával kapcsolatos szükséges lépéseknek az Ön részére anyagi vonzata nincs, kivéve, ha Ön kérelme egyértelműen alaptalan vagy túlzó. Abban az esetben, ha alapos kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy személyazonosságával kapcsolatban, személyazonosságának igazolásához további információk benyújtását kérhetjük.

7. Jogorvoslat

Abban az esetben, ha nem ért egyet a válaszunkkal vagy intézkedéseinkkel, vagy ha úgy ítéli meg, hogy jogait megsértették, Önnek joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c; telefon: +36 1 3911400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósági eljárást kezdeményezhet.

8. Egyéb

Kérjük, vegye figyelembe, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot időről időre ellenőrizzük, és szükség szerint módosítjuk. Amennyiben jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításra kerülne, úgy azt a megszokott módon közzétesszük és kihirdetjük. Kérjük, időszakosan ellenőrizze az Adatvédelmi nyilatkozatot.

2019. szeptember 14-től egy új, a PSD2 (fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv) néven ismert európai rendelet lehetővé teszi a bankoknak és a pénzintézeteknek, hogy online fizetés feldolgozásakor további SCA-t (erős vásárlói hitelesítés) kérjenek.
Annak érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljen ennek az új rendeletnek, már frissítettük alkalmazásunkat. Ezért, ha bankja végrehajtja ezeket az új hitelesítési intézkedéseket, a StageHive alkalmazás legújabb verziójával akkor sem lesz gondja havi vagy negyedéves előfizetésének megkezdésekor vagy felülvizsgálatakor.
Számunkra nagyon fontos, hogy 100% -ban biztonságban érezze magát platformunk használatakor, és ezért mindig keményen dolgozunk, a legmagasabb biztonsági előírások garantálása mellett. Ha bármilyen kérdése vagy kétsége van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a StageHive munkatársaival!

2019. december 29.

1. Függelék – Információk a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységekről

A) A közösségi média platformra, projektmegosztási platformra, illetve a közösségi finanszírozási platformra regisztrált felhasználók esetén

A szolgáltatás funkció leírása Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogi alapja A kezelt személyes adatok kategóriái Az adatkezelés időtartama Címzettek Profilalkotás vagy automatizált döntéshozatal
Közösségi média platform, projektmegosztási platform, pályázati platform, közösségi finanszírozási platform Regisztráció felhasználóként, beazonosítás a belépéskor, a személyes profil kezelése, illetve a Szolgáltatások nyújtása (beleértve a más felhasználók jelölése szakmai kapcsolatként, privát üzenetek küldése más felhasználóknak, a profil projektekkel való összekapcsolása, stb.) A felhasználó hozzájárulása Regisztrációhoz (kötelezően megadandó):
 • felhasználónév;
 • jelszó;
 • e-mail cím.
A profil megalkotásához (opcionális):
 • név;
 • foglalkozás;
 • születési dátum;
 • születési hely;
 • tartózkodási hely (város, ország);
 • személyes weboldal;
 • műfaj;
 • profilkép;
 • képzettség;
 • beszélt nyelvek;
 • referenciamunkák;
 • képek és videók.
Más felhasználóknak jelölése szakmai kapcsolatként:
 • szakmai kapcsolat alapja;
 • a közös munka természete;
 • a közös munka helye
 • a közös munka dátuma;
Más felhasználóknak küldött, privát üzenet esetén:
 • bármilyen, az üzenet részét képező személyes adat
A hozzájárulás visszavonásáig, illetve amíg Ön a Szolgáltatások regisztrált felhasználója. A profilhoz megadott adatok láthatók a többi regisztrált felhasználó számára.

Az 5. Függelék szerinti adatfeldolgozók.
Közösségi média platform, projektmegosztási platform, pályázati platform, közösségi finanszírozási platform Válasz a felhasználó kérdéseire, ügyfélszolgálati kérelmekre, panaszokra Szerződéses jogviszony
 • e-mail cím;
 • bármilyen, az üzenet részét képező személyes adat.
Az 5. Függelék szerinti adatfeldolgozók.
A felhasználóval való kommunikáció Szerződéses jogviszony
 • e-mail cím;
 • bármilyen, az üzenet részét képező személyes adat.
Az 5. Függelék szerinti adatfeldolgozók.
Közösségi média platform, projektmegosztási platform,  pályázati platform, közösségi finanszírozási platform A személyes adatok elemzése a Szolgáltatások javítása és a felhasználóval való kommunikáció testre szabása A felhasználó hozzájárulása
 • sütik (cookies);
 • helyadatok;
 • IP-cím;
 • böngésző verziója;
 • operációs rendszer;
 • a weboldal/applikáció látogatásának ideje és időtartama.
Az 5. Függelék szerinti adatfeldolgozók. Profilalkotás
Közösségi média platform, projektmegosztási platform,  pályázati platform, közösségi finanszírozási platform Hírlevelek küldése, vagy más promóciós célú kommunikáció A felhasználó hozzájárulása
 • e-mail cím;
 • sütik (cookies);
Az 5. Függelék szerinti adatfeldolgozók. Profilalkotás
Közösségi média platform, projektmegosztási platform, közösségi finanszírozási platform Fizetés és számlázás kezelése (ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatások esetén) Jogi kötelezettségek teljesítése
 • számlázási név;
 • számlázási cím;
 • e-mail cím.
Nyolc (8) év Az 5. Függelék szerinti adatfeldolgozók.
A vonatkozó jogszabályok szerinti hatóságok.
Közösségi finanszírozási platform Művészeti vagy művészettel kapcsolatos projektek számára adománygyűjtés lehetőségének biztosítása és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások biztosítása (pl. a felhasználó számára érdekes közösségi finanszírozási kampányokkal kapcsolatos értesítések küldése a felhasználónak) A felhasználó hozzájárulása
 • név;
 • születési dátum;
 • születési hely;
 • elérhetőségek;
 • bankszámla információk;
 • a project / kampány címe és egyéb adatai;
 • ország;
opcionális:
 • a kampány résztvevői;
 • fotók, videók.
A hozzájárulás visszavonásáig, illetve amíg Ön a Szolgáltatások regisztrált felhasználója. A kampány adatai láthatók más regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára.
Az 5. Függelék szerinti adatfeldolgozók.

B) A közösségi média platformra, projektmegosztási platformra, illetve a közösségi finanszírozási platformra történt regisztráció nélkül, a közösségi finanszírozási kampányok részére történő adományozásban érdekelt felhasználók esetén

A szolgáltatás funkció leírása Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogi alapja A kezelt személyes adatok kategóriái Az adatkezelés időtartama Címzettek Profilalkotás vagy automatizált döntéshozatal
Közösségi finanszírozási platform A művészeti vagy művészettel kapcsolatos projektek részéről történő adományozás lehetőségének biztosítása A felhasználó hozzájárulása
 • név;
 • e-mail cím;
 • számlázási név és cím.
A hozzájárulás visszavonásáig Az adott kampány feltöltője.

Az 5. Függelék szerinti adatfeldolgozók.

2. Függelék – Sütik (cookies) használata

1. A sütikről

A sütik (cookies) rövid szövegfájlok, amelyek a látogatott weboldalak a felhasználó számítógépének böngészőjén helyeznek el. A sütiket általában a weboldalak hatékony működésének céljából használják, és/vagy web-alapú szolgáltatások vagy funkciók biztosítására. A sütik lehetnek munkamenet- vagy állandó sütik. Az állandó sütiket a böngésző meghatározott időpontig tárolja, kivéve, ha a számítógép használója korábban törli azokat. A munkamenet-sütik automatikusan törlődnek a böngésző bezárásakor.

A böngészők többsége automatikusan elfogadja a sütik használatát. A Weboldal használatával a felhasználó hozzájárul a sütik használatához a Weboldalon. Amennyiben a felhasználó nem kíván hozzájárulni, a böngésző beállításainál kikapcsolhatja a sütik használatát. Kérjük, olvassa el a lent található információt a sütik használatának visszautasítására / letiltására vonatkozóan. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben visszautasítja / letiltja a sütik használatát, a Weboldal / Applikáció bizonyos szolgáltatásai elérhetetlenek lehetnek az Ön számára.

2. Weboldal sütik (website cookies)

A Weboldalon használt sütiket (cookies) az alábbi táblázat tartalmazza:

Süti neve Süti típusa Süti funkciója A süti lejár (törlés)
laravel_session saját munkamenetet azonosítja be 2 óra
XSRF-TOKEN saját űrlapokkal beküldött csrf-token validáláshoz használjuk 1 óra 40 perc
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d saját a felhasználó belépve marad amíg ez a süti él, hacsak direktben ki nem lép az oldalról a kilépés funkció használatával

5 év

apiLurrentLang saját eltárolja, hogy a felhasználó milyen nyelven használja az oldalt

1 nap

Cookie_policy saját A süti a felhasználó sütibeállításait rögzíti. 2 év

3. Harmadik féltől származó sütik (Third party cookies)

A harmadik fél által használt sütik elsősorban a Weboldal látogatásával kapcsolatos analitikai célokat szolgálnak. A harmadik féltől származó sütiket az alábbi táblázat tartalmazza:

Süti neve Süti típusa Süti funkciója A süti lejár (törlés)
Google Analytics
Facebook
G_ENABLED_IDPS Diqus
_hjIncludedInSample A süti célja elemzés: egyedileg azonosítja a felhasználót, és jelzi, hogy milyen közönségmintába tartozik. Session


 

Süti neve

Süti típusa

Domain

Leírása

Élettartama

fr

Facebook

facebook.com

Facebook Like funkció beépítéséhez kapcsolódó süti.

4 hónap

CONSENT

Google

google.com

A google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint létrejövő süti.

30 másodperc

NID

Google

google.com

A google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint létrejövő süti, mely segít abban, hogy testre szabott hirdetések jelenjenek meg.

6 hónap

_fbp

Facebook

stagehive.eu

Facebook hirdetési ajánlása miatt létrejövő süti.

4 hónap

_gat_UA-131058460-1

Google

stagehive.eu

A webhely forgalmáról nyújt információt.

1 perc

_hjid

Hotjar

stagehive.eu

A Hotjar elemzés miatt lérejövő süti, mely alapján a felhasználói viselkedést elemző hőtérkép létejön.

1 év

_ga

Google

stagehive.eu

A webhely forgalmáról nyújt információt.

2 év

__cfduid

stagehive.eu

Cloudflare tartalmi hálózat, megbízható internetes forgalom azonosítására létrejövő süti.

1 hónap

G_ENABLED_IDPS

Google

stagehive.eu

Google fiókkal történő belépést teszi lehetővé.

Soha

_gid

Google

stagehive.eu

A webhely forgalmáról nyújt információt.

1 nap

4. Külső szolgáltatók adatfelvétele a weboldalon

A stagehive.eu weboldal html-kódja a Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz.
A stagehive.eu az alábbi külső szolgáltatásokat veszi igénybe:

Google Analytics
A stagehive.eu a Google Analytics szolgáltatását látogatói statisztikák készítésére használja. A szolgáltatás elérhető a következő weboldalon: https://analytics.google.com/analytics/web/.
A Google Analytics szolgáltatás által gyűjtött adatokat a Google kezeli, személyes adatokat nem tartalmaznak.
A Google adatvédelmi irányelvei elérhetők a következő címen: https://policies.google.com/privacy 

Facebook
A stagehive.eu a Facebook (https://www.facebook.com/) szolgáltatásai közül az alábbiakat használja:
•    megosztás
Ezen szolgáltatások használata önkéntes és csak a Facebook-ra történő bejelentkezés után lehetséges. 
•    Facebook pixel (Facebook cookie) 
A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.
A Facebook által gyűjtött adatok és adatvédelmi irányelvek elérhetők a következő címen: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

HotJar

A stagehive.eu időszakosan a Hotjar webanalitikáját is használja a felhasználók viselkedésének elemzésére. A Hotjar az érintett számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a weboldalon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a weboldalon használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki. A Hotjar analitikai célú cookie-kat (sütiket) használ. A Hotjar által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information  

Google Tag Manager (magyarul: Google Címkekezelő)

A stagehive.eu a Google Tag Manager-t használja. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a honlap címkék kezelését egy interfészen keresztül. A Google Tool Manager csak címkéket hoz létre. Ez azt jelenti, hogy nem használ cookie-kat és nem gyűjt személyes adatokat. A Google Tool Manager egyéb olyan címkéket von maga után, amelyek cserébe szükség esetén adatokat gyűjtenek. A Google Tool Manager ugyanakkor nem fér hozzá ezen adatokhoz. Ha a kikapcsolásra domain vagy cookie szinten került sor, az érvényes lesz valamennyi követési címke tekintetében, ha azokat a Google Tag Manager-rel hozták létre.
 A Google adatvédelmi szabályzatában további információkat talál a jogairól, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről: 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.  

YouTube videók

Weboldalunkba YouTube videókat is integráltunk, amelyek a http://www.YouTube.com-on kerülnek tárolásra, és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapunkról. Ezek mind integrálva lettek a „kiterjesztett adatvédelmi eljárásba”, vagyis Önről, mint felhasználóról, nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha nem kattint a videókra, hogy elindítsa a lejátszásukat. Csak a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra. Erre az adattovábbításra nincs befolyásunk.

A honlap meglátogatásakor a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy Ön belépett a honlapunk megfelelő aloldalára. Ez független attól, hogy a YouTube nyújt-e felhasználói fiókot, amelyen keresztül be van jelentkezve vagy nem létezik felhasználói fiók. Ha Ön be van jelentkezve a Google-ba, az adatait közvetlenül összekapcsolják a fiókjával. Ha nem szeretné, hogy Önt összekapcsolják a YouTube profiljával, a gomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie. A YouTube felhasználói profilokként tárolja az adatait és reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja azokat. Az ilyen értékelés különösen a keresletorientált reklámtevékenység nyújtása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Ön honlapunkon folytatott tevékenységeiről. Jogában áll tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-bal.

A YouTube általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a YouTube általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért kérjük, nézze meg az adatvédelmi szabályzatot, amelyben további információkat talál a jogairól, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu.

A Google alávetette magát EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
 

5. Sütik elutasítása és letiltása

A 2. és 3. szakasz szerinti sütik elutasítására (letiltására) a böngésző beállításai között van lehetőség. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét arra, hogy hogy a sütik letiltása esetén a Weboldal és az Applikáció egyes szolgáltatásai, illetve az egész Weboldal/Applikáció elérhetetlenekké válhatnak.

További információt talál a sütik letiltásáról a következő weboldalakon:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=hu_HU

A Google Analytics sütik blokkolásáról, illetve az ehhez szükséges böngészőkiegészítéshez további információt talál a következő weboldalon:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A fent felsorolt weboldalak, információ, programok és applikációk függetlenek a Tőlünk, a Weboldaltól és az Applikációtól, ezért azok tartalmáért és elérhetőségéért felelősséget nem vállalhatunk.