Polityka Prywatności

StageHive Kft.

1. Kim jesteśmy?

Jesteśmy StageHive Kft. (siedziba statutowa: H-6724 Szeged, Ipoly sor 4. B. ép.; numer rejestracyjny przedsiębiorstwa: 06-09-025348; numer identyfikacji podatkowej: 26126678-2-06; Tel: +36-30-4630725; E-mail: sebastian.cortes@stagehive.eu; reprezentowany przez: Sebastiana Gábora Cortésa Tunę jako dyrektor zarządzający ("Kontroler", "My") i udostępniamy platformę społecznościową online poprzez stronę internetową www.stagehive.eu ("Strona") oraz aplikację StageHive ("Aplikacja").

2. Jakie usługi są objęte niniejszą Polityką Prywatności?

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do usług platformy społecznościowej online oraz usług crowdfundingowych świadczonych przez nas na rzecz artystów i nie-artystów za pośrednictwem Witryny Internetowej i Aplikacji ("Usługi"). Usługi obejmują następujące funkcje:

 • platformę mediów społecznościowych dla osób zawodowo zajmujących się sztukami widowiskowymi oraz tych, które interesują się światem sztuk widowiskowych,
 • platformę wspólnego korzystania z projektów, za pośrednictwem której użytkownicy mogą dzielić się swoimi projektami artystycznymi lub projektami związanymi ze sztukami widowiskowymi w celu znalezienia współtwórców i partnerów, oraz
 • platformę crowdfundingową, za pośrednictwem której użytkownicy mogą gromadzić i/lub zapewniać fundusze na projekty artystyczne i/lub projekty związane ze sztukami widowiskowymi na zasadzie crowdfundingu.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu dostarczenie informacji na temat tego, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe użytkowników ("Państwa", „Użytkownik”). Szczegółowe informacje na temat niektórych aspektów przetwarzania danych (na przykład celu, podstawy prawnej przetwarzania, zakresu przetwarzanych danych) znajdują się w załącznikach.

3. Dlaczego ochrona danych jest ważna?

Aby móc świadczyć nasze Usługi, konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności w celu zapoznania się ze wszystkimi istotnymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych. Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że korzystając z naszych Usług - w szczególności rejestrując się na naszej Stronie Internetowej lub w Aplikacji - wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownik może swobodnie decydować o przekazaniu nam swoich danych osobowych, jednak bez podania niektórych danych osobowych (rejestracja) nie może korzystać z niektórych naszych Usług. Można przeglądać naszą stronę internetową częściowo bez rejestracji.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi europejskimi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Te prawa są przede wszystkim następujące:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE ("GDPR");
 • inne mające zastosowanie krajowe przepisy o ochronie danych: 0

4. Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane i w jakim celu?

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Klienta, za pomocą których możemy go bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować; oznacza to na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator online.

Świadcząc nasze Usługi, przetwarzamy Państwa dane osobowe jako administrator danych.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe głównie w celu (i) świadczenia Państwu naszych Usług (w tym platformy mediów społecznościowych, platformy udostępniania projektów, platformy crowdfundingowej), (ii) poprawy naszych Usług i dostosowania naszej komunikacji z Państwem, (iii) wysyłania Państwu biuletynów i innych materiałów promocyjnych (iv) naliczania naszych opłat i administrowania płatnościami w przypadku Usług świadczonych odpłatnie. Można korzystać z większości naszych Usług jako zarejestrowany użytkownik, można też przeglądać kampanie crowdfundingowe bez rejestracji, a także dostarczać fundusze bez rejestracji.

Prosimy również pamiętać, że nasze Usługi mają na celu uwidocznienie Państwu, Państwa projektom artystycznym i/lub projektom związanym ze sztukami widowiskowymi oraz Państwa artystycznym kampaniom crowdfundingowym i/lub kampaniom crowdfundingowym związanym ze sztukami widowiskowymi tym, którzy byliby zainteresowani. W związku z tym większość danych osobowych ujawnianych i/lub udostępnianych podczas rejestracji i korzystania z naszych Usług będzie dostępna dla każdego zarejestrowanego lub w niektórych przypadkach niezarejestrowanego użytkownika naszych Usług.

W przypadku jakichkolwiek zapytań ze strony władz lub sądów państwowych, administracyjnych lub śledczych, możemy być zobowiązani do przekazania tym władzom lub sądom danych osobowych Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe innej firmie, jeśli zostaną one przez nią nabyte lub połączone z inną firmą.

Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania danych, podstawy prawnej przetwarzania danych, kategorii przetwarzanych danych, czasu trwania przetwarzania danych oraz osób trzecich, z którymi dzielimy się Państwa danymi osobowymi znajdują się w Aneksie 1 do niniejszej Polityki Prywatności.

Podczas wizyty na naszej Witrynie i korzystania z naszej Aplikacji, używamy plików cookie w celu udoskonalenia naszych Usług, dostosowania naszej komunikacji z Państwem, jak również w celu prezentowania Państwu spersonalizowanych reklam. Szczegółowe informacje na temat korzystania z plików cookie znajdują się w Aneksie 2 do niniejszej Polityki Prywatności.

5. Jakie podmioty przetwarzające dane są wykorzystywane?

Przetwarzający dane oznacza osobę trzecią lub podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu nas.

Należy pamiętać, że procesory danych są wykorzystywane do celów związanych z usługami wsparcia biznesowego, a procesory te otrzymują Państwa dane osobowe w celu świadczenia takich usług. Poniższa tabela przedstawia wszystkie podmioty przetwarzające dane, które otrzymują Państwa dane osobowe.

Usługa świadczona na naszą rzecz przez podmiot przetwarzający dane Nazwa i adres przetwarzającego dane Polityka prywatności podmiotu przetwarzającego dane
Przetwarzanie plików cookie, przechowywanie danych
Hosting
Zarządzanie relacjami z klientami
[…]

6. Jakie są Twoje prawa?

Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych przez nas w odniesieniu do jego danych osobowych:

 • prawo dostępu

  Mają Państwo prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy dane osobowe Państwa dotyczące są przetwarzane, a w takim przypadku, dostępu do danych osobowych i uzyskania informacji o ich przetwarzaniu, w tym:

  • jaki jest cel przetwarzania danych,
  • jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane,
  • komu przekazujemy lub ujawniamy Państwa dane osobowe,
  • Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe,
  • Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych,
  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz
  • - istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego oraz informacji na temat logiki, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla Państwa.
 • prawo do sprostowania

  Mają Państwo prawo zażądać od nas poprawienia Państwa niedokładnych danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

 • prawo do usunięcia danych

  Na żądanie Użytkownika niezwłocznie usuwamy jego dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn:

  • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do określonego celu;
  • Wycofują Państwo swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania danych;
  • Dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • Dane osobowe Użytkownika muszą zostać usunięte zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

  Prosimy pamiętać, że mamy prawo odmówić usunięcia Państwa danych osobowych w pewnych okolicznościach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, na przykład w przypadku, gdy ich usunięcie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Mają Państwo prawo do uzyskania od nas ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli ma zastosowanie jeden z poniższych warunków:

  • zakwestionowali Państwo dokładność swoich danych osobowych, przez okres umożliwiający nam zweryfikowanie dokładności swoich danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu Państwa danych osobowych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • Nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez Państwa w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu do czasu weryfikacji, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych podmiotu danych.

  W przypadku ograniczenia przetwarzania takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, mogą być przetwarzane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub w celu ochrony ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Informujemy Państwa przed zniesieniem ograniczenia w przetwarzaniu.

 • prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych

  Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu, ze względu na swoją szczególną sytuację, wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa, które opiera się na uzasadnionym interesie, w tym profilowaniu opartym na uzasadnionym interesie. Nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że istnieją ważne i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub do ustalania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

 • prawo do przenoszenia danych

  Mają Państwo prawo do otrzymania Państwa danych osobowych, które nam Państwo podali, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innemu kontrolerowi bez przeszkód z naszej strony. Masz prawo do przenoszenia danych, jeśli tak:

  • przetwarzanie opiera się na zgodzie lub umowie na mocy; oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Mają Państwo również prawo do tego, aby Państwa dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od nas do innego kontrolera, o ile jest to technicznie wykonalne.

 • prawo do wycofania zgody

Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.

Działania związane z wykonywaniem powyższych praw podejmujemy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania Państwa wniosku. W przypadku przesłania uzasadnionego powiadomienia w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania wniosku, termin ten może zostać w razie potrzeby przedłużony o dwa miesiące, biorąc pod uwagę złożoność i liczbę wniosków.

W przypadku złożenia przez Państwa takiego żądania drogą elektroniczną, w miarę możliwości, przekazujemy Państwu informacje drogą elektroniczną, o ile nie wystąpią Państwo z odmiennym żądaniem.

W przypadku, gdy nie podejmiemy żadnych działań w związku z Państwa zapytaniem, poinformujemy Państwa o przyczynach w ciągu jednego miesiąca od otrzymania zapytania. Jeśli nie zgadzasz się z naszą odpowiedzią lub działaniem, masz prawo do środków zaradczych (rozdział 7.).

Podejmujemy niezbędne działania w celu bezpłatnego korzystania z Państwa praw, chyba że Państwa żądanie jest oczywiście bezzasadne lub nadmierne.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej wniosek, możemy poprosić o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości takiej osoby.

7. Środki odwoławcze

W przypadku, gdy nie zgadzają się Państwo z naszą odpowiedzią lub działaniem, lub gdy uznają Państwo, że Państwa prawa zostały naruszone, mają Państwo prawo złożyć skargę do Krajowego Urzędu Ochrony Danych i Wolności Informacji (po węgiersku: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) (adres): H-1125 Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lub mogą Państwo wszcząć postępowania sądowe.

8. Różne

Prosimy pamiętać, że od czasu do czasu dokonujemy przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i w razie potrzeby wprowadzamy do niej zmiany. W przypadku zmiany niniejszej Polityki Prywatności ogłaszamy i publikujemy ją w zwykły sposób. Od czasu do czasu zapoznaj się z niniejszą Polityką Prywatności.

Począwszy od 14 września 2019 r. Nowe europejskie rozporządzenie o nazwie PSD2 (dyrektywa o usługach płatniczych) pozwoli bankom i instytucjom finansowym zażądać dodatkowego SCA (silne uwierzytelnienie klienta) podczas przetwarzania płatności online.
Aby być w pełni zgodnym z tym nowym rozporządzeniem, zaktualizowaliśmy już naszą aplikację. Dlatego jeśli Twój bank wdroży te nowe środki uwierzytelniania, w ostatniej wersji aplikacji StageHive nie będziesz mieć problemów z rozpoczęciem lub przeglądaniem miesięcznej lub kwartalnej subskrypcji.
Jest dla nas bardzo ważne, abyś czuł się w 100% bezpieczny podczas korzystania z naszej platformy i dlatego zawsze ciężko pracujemy, aby zagwarantować najwyższe standardy bezpieczeństwa. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z personelem StageHive.


Data wejścia w życie 29 grudnia 2019.

Aneks 1 -Informacje o aktywności w związku z zarządzaniem danymi osobowymi

A) W przypadku użytkowników zarejestrowani w mediach społecznościowych i finansowaniu wspólnotowym

Opis funkcji serwisowej Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania danych Kategorie przetwarzanych danych osobowych Czas trwania przetwarzania Odbiorcy Profilowanie lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Platforma mediów społecznościowych, Platforma wspólnego korzystania z projektów, Platforma crowdfundingowa Zarejestruj się jako użytkownik, aby zidentyfikować Cię po zalogowaniu się na Twoje konto, administrowaniu kontem i świadczeniu naszych Usług (w tym wysyłaniu zaproszeń do innych zarejestrowanych użytkowników, wysyłaniu prywatnych wiadomości do innych użytkowników, linkowaniu Twojego profilu do projektów itp. Przyczynek użytkownika Do rejestracji (wszystkie obowiązkowe):
 • nazwa użytkownika;
 • hasło;
 • adres e-mail.
Do ukończenia profilu (wszystkie opcjonalne):
 • imię i nazwisko;
 • zawód;
 • data urodzenia;
 • miejsce urodzenia;
 • kraj i miasto zamieszkania;
 • osobista strona internetowa;
 • gatunek;
 • zdjęcie profilu;
 • edukacja;
 • języki;
 • prace referencyjne;
 • zdjęcia i filmy wideo.
Podczas wysyłania zaproszeń do łączenia się z innymi użytkownikami
 • tytuł współpracy;
 • charakter stosunków pracy;
 • miejsce współpracy;
 • data współpracy.
Podczas wysyłania prywatnych wiadomości do innych użytkowników/adresatów:
 • wszelkie dane osobowe zawarte w wiadomości
Do wycofania przyczynku lub tak długo jak Pan /Pani jest użytkownikiem Usług Dane podane w profilu użytkownika są widoczne dla innych zarejestrowanych użytkowników naszych Usług.

Przetwarzający dane wymienieni w sekcji 5.
Platforma mediów społecznościowych, Platforma wspólnego korzystania z projektów, Platforma crowdfundingowa. Odpowiedz na Twoje zapytania, prośby o obsługę klienta, skargi i zażalenia. Stosunek umowy
 • Adres mailowy
 • wszelkie dane osobowe zawarte w wiadomości
Przetwarzający dane wymienieni w sekcji 5.
Skontaktujemy się z Tobą Stosunek umowy
 • Adres mailowy
 • wszelkie dane osobowe zawarte w wiadomości
Przetwarzający dane wymienieni w sekcji 5.
Platforma mediów społecznościowych, Platforma wspólnego korzystania z projektów, Platforma crowdfundingowa. Analizę danych osobowych w celu udoskonalenia naszych Usług lub dostosowania komunikacji z Państwem Przyczynek użytkownika
 • Ciasteczki (Cookies)
 • Dane miejscowe
 • Adres IP
 • Wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • Czas trwania zwiedzania strony internetowej
Przetwarzający dane wymienieni w sekcji 5. Utworzenie profilu
Platforma mediów społecznościowych, Platforma wspólnego korzystania z projektów, Platforma crowdfundingowa. Wyślij do Ciebie biuletyn informacyjny lub inne komunikaty promocyjne. Przyczynek użytkownika
 • Adres mailowy
 • Ciasteczki (cookies)
Przetwarzający dane wymienieni w sekcji 5. Utworzenie profilu
Platforma mediów społecznościowych, Platforma wspólnego korzystania z projektów, Platforma crowdfundingowa Administrowanie płatnościami i rozliczeniami (w przypadku usług świadczonych odpłatnie) Spełnienia odpowiedzialności prawnej
 • Nazwisko rachunkowe
 • Adres rachunkowy
 • Adres mailowy
Osiem (8) lat Przetwarzający dane wymienieni w sekcji 5.

Władze publiczne zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
Platforma mediów społecznościowych Umożliwienie Państwu pozyskania środków na projekty artystyczne i świadczenie związanych z nimi Usług (np. otrzymywanie powiadomień o interesujących Państwa kampaniach crowdfundingowych). Przyczynek użytkownika
 • Nazwa użytkownika;
 • data urodzenia;
 • miejsce urodzenia;
 • numer dowodu osobistego
 • numer podatkowy
 • konto bankowe
 • dane kontaktowe
 • nazwa i inne szczegóły kampanii/projektu
 • kraj
Opcjonalne
 • uczestnicy kampanii;
 • zdjęcia i filmy wideo.
Państwo zarejestrowanym użytkownikiem naszych Usług. Die zum Profil gegebenen Daten können von anderen Benutzern gesehen werden.
Przetwarzających danych wymienieni w sekcji 5.

B) Użytkownicy niezarejestrowani w mediach społecznościowych, platformie wspólnotowej i w platformie wymiotnej i, którzy są zainteresowani w finansowaniu wspólnotowym

Opis funkcji serwisowej Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania danych Kategorie przetwarzanych danych osobowych Czas trwania przetwarzania Odbiorcy Profilowanie lub zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Media współfinansowania Możliwość ubezpieczenia fundraising dla projektów artystycznych lub projektów w związku z projektami artystycznymi Przyczynek użytkownika
 • Imię i nazwisko
 • Adres mailowy
 • Nazwisko i adres biurowy
Do wycofania przyczynku Fundraiser danego projektu

Przetwarzających danych wymienieni w sekcji 5.

Aneks 2 - Stosowanie plików cookie

1. O plikach cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane w przeglądarce komputera przez odwiedzane przez Państwa strony internetowe. Cookies są zazwyczaj używane w celu skutecznego działania stron internetowych i/lub świadczenia usług lub funkcji opartych na sieci Web. Cookies mogą być ciasteczkami sesyjnymi lub trwałymi. Trwałe pliki cookie są przechowywane przez przeglądarkę przez określony czas, pod warunkiem, że użytkownik komputera nie usunął plików cookie wcześniej. Pliki cookie sesji są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje cookies. Korzystając z Witryny, wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z plików cookie na Witrynie. Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, mogą Państwo zrezygnować z cookies w ustawieniach przeglądarki. Przeczytaj informacje na temat odrzucania / blokowania plików cookie poniżej. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że odrzucenie/blokowanie cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług Serwisu i Aplikacji.

2. Cookies strony internetowej

Nazwa pliku cookie Rodzaj pliku cookie Funkcjonalność plików cookie Wygaśnięcie pliku cookie (skasowanie)
laravel_session swój Identyfikacja sesji 2 godziny
XSRF-TOKEN swój za pomocą tokenu csrf przesłanego za pomocą formularzy 1 godzina 40 minut
remember_web_59ba36addc2b2f9401580f014c7f58ea4e30989d swój użytkownik pozostaje zalogowany, dopóki ten plik cookie jest żywy, chyba że opuszcza stronę bezpośrednio z funkcją wyjścia 5 lata
apiLurrentLang swój przechowuje język używany przez użytkownika 1 dzień

3. Cookies osób trzecich

Pliki cookie wykorzystywane przez osoby trzecie głównie w celach analitycznych w związku z odwiedzaniem Witryny. Pliki cookie osób trzecich zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Nazwa pliku cookie Rodzaj pliku cookie Funkcjonalność plików cookie Wygaśnięcie pliku cookie (skasowanie)
Google Analytics
Facebook

4. Odrzucanie i blokowanie plików cookie

Jeśli chcecie Państwo odrzucić (tzn. zablokować) cookies określone powyżej w ust. 2 i 3, możecie to zrobić w ustawieniach przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w przypadku zablokowania cookies może nie być możliwe korzystanie z niektórych Usług Serwisu i Aplikacji, a nawet cała Serwis/ Aplikacja będzie niedostępna.

Więcej informacji na temat blokowania plików cookie można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=hu_HU

Więcej informacji na temat blokowania plików cookie Google Analytics i niezbędnego rozszerzenia przeglądarki można znaleźć tutaj:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Witryny, informacje, programy i aplikacje, o których mowa powyżej, są niezależne od nas, Witryny i Aplikacji, a zatem nie możemy ponosić odpowiedzialności za ich zawartość i dostępność.