StageHive - Warunki użytkowania

Ten dokument dotyczy firmy StageHive Kft. (siedziba: 6724 Szeged, Ipoly sor 4. B. ép.; numer rejestracyjny firmy: 06-09-025348, numer podatkowy 26126678-2-06; tel + 36-.. 30-4630725, e-mail: stagehive@stagehive.eu, reprezentowanej przez Sebastiana Gábora Cortésa Tunę jako menedżera głównego, zasilanego ID-PENTACOM Marketing Tanácsadó és Internet Fejlesztő Kft., (https://integrity.hu; siedziba: 1063. Budapest, Anker köz 2-4.; e-mail: info@pentacom.hu, („StageHive”, „My”)). Ogólne warunki korzystania ("Warunki użytkowania") z usług świadczonych przez stronę internetową („Strona Internetowa” Witryna”) i aplikację ( „Aplikacja”).

Akceptując niniejszy Regulamin, osoba korzystająca z usług świadczonych przez StageHive za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji ("Użytkownik") zgadza się przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu i zawiera umowę z StageHive.

Umowa zawarta zgodnie z niniejszym Regulaminem może być umową konsumencką ("Umowa B2C") lub umową handlową ("Umowa B2B"). Charakter umowy zależy od tego, czy użytkownik zawiera umowę jako konsument, czy jako przedsiębiorca. Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu dotyczy wyłącznie Użytkowników zakwalifikowanych jako konsumenci.

Umowa zawarta zgodnie z niniejszą Polityka prywatności jest umową konsumencką ("Umowa B2C") lub umową handlową ("Umowa B2B"). Charakter umowy zależy od tego, czy użytkownik zawiera umowę jako konsument, czy jako przedsiębiorca. Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu dotyczy wyłącznie Użytkowników zakwalifikowanych jako konsumenci.

Odrębna Polityka Prywatności dotyczy kwestii przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika. Polityka Prywatności jest dostępna na naszej Stronie Internetowej i/lub w Aplikacji.

1. Usługi

Celem Serwisu i Aplikacji jest zapewnienie artystom i Użytkownikom niebędącym artystami usług platformy społecznościowej online oraz usług crowdfundingowych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji ("Usługi"). Usługi obejmują następujące funkcje:

  • doładowanie i przeglądanie profilu
  • platformę mediów społecznościowych dla osób zawodowo zajmujących się sztukami widowiskowymi oraz tych, które interesują się światem sztuk widowiskowych,
  • platformę wspólnego korzystania z projektów, w ramach której użytkownicy mogą dzielić się swoimi projektami artystycznymi lub projektami związanymi ze sztukami widowiskowymi w celu znalezienia współtwórców i partnerów, oraz
  • platformę crowdfundingową, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą gromadzić i/lub udostępniać fundusze na projekty artystyczne i/lub projekty związane ze sztukami widowiskowymi na zasadzie crowdfunding.

2. Korzystanie z Usług bez rejestracji

Bez rejestracji Użytkownik może korzystać z ograniczonej liczby elementów Usług. Użytkownik może odwiedzać i przeglądać witrynę internetową bez rejestracji, z wyjątkiem nieograniczonego dostępu do platformy mediów społecznościowych i platformy do udostępniania projektu. Użytkownik może przeglądać wspólnotowe kampanie finansowania bez rejestracji i może przekazywać projekty w związku z sztuką sceniczną za pośrednictwem platformy finansowania wspólnotowego. Wszystkie pozostałe usługi mają dostęp do rejestracji.

3. Korzystanie z usług przez użytkownika zarejestrowanego

Rejestracja jest wymagana przed rozpoczęciem korzystania z niektórych Usług oferowanych przez StageHive na Stronie Internetowej lub Aplikacji, w tym przed uzyskaniem dostępu do platformy mediów społecznościowych i platformy udostępniania projektów. Aby zarejestrować się w Serwisie lub Aplikacji, Użytkownik powinien kliknąć na przycisk "Zarejestruj się", podać nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło. Aby dokonać rejestracji Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z Warunkami Użytkowania oraz Polityką Prywatności, a następnie wyrazić zgodę na związanie się tymi dokumentami poprzez kliknięcie pola wyboru. Akceptując Regulamin i Politykę Prywatności, Użytkownik deklaruje jednoznaczny zamiar zawarcia umowy z StageHive oraz wyraża jednoznaczną zgodę na przetwarzanie danych przez StageHive zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli StageHive potwierdzi rejestrację poprzez e-mail wysłany na adres e-mail podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji, wówczas potwierdzenie potwierdza zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a StageHive. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a StageHive, Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usług zgodnie z Warunkami Korzystania, w szczególności Użytkownik musi uiścić opłatę za określone Usługi odpłatne, a StageHive jest zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania. Po potwierdzeniu rejestracji przez StageHive, Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta i ma prawo do utworzenia profilu w ramach swojego konta. Prosta rejestracja bez tworzenia profilu zapewnia dostęp do Usług tylko w ograniczonym zakresie.

Użytkownik ma prawo do zmiany danych lub informacji podanych podczas rejestracji i tworzenia profilu za pomocą funkcji. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta i profilu w dowolnym momencie do.

Za ochronę hasła do konta odpowiada Użytkownik. W przypadku, gdy Użytkownik dowie się, że osoba nieuprawniona uzyskała jego hasło, musi je natychmiast zmienić, a w przypadku, gdy można założyć, że osoba nieuprawniona korzystała z hasła, musi natychmiast powiadomić o tym StageHive.

Użytkownicy udzielają wiążącej gwarancji, że wszystkie dane podane podczas rejestracji są zgodne z prawdą i kompletne oraz że są pełnoletni w chwili rejestracji. Użytkownicy udzielają również wiążącej gwarancji, że wszystkie dane, informacje, raporty, ujawnienia i odnośniki podane podczas rejestracji i w ich profilu są zgodne z prawdą.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że pseudonimy, nazwy sceniczne lub fałszywe nazwy nie mogą być używane do rejestracji. Jeśli użytkownik jest znany pod nazwą sceniczną lub podobną nazwą, to oczywiście może to być użyte w profilu. Grupy (zespoły), jak również przedsiębiorstwa mogą być również prezentowane przy użyciu odpowiedniej nazwy (nazwy przedsiębiorstwa)..

Każdy użytkownik może zarejestrować się tylko raz. Członkowie zespołu mogą jednak zarejestrować się zarówno jako grupa, jak i osoba fizyczna.

4. Usługi płatne

Użytkownik może korzystać z niektórych Usług tylko w zamian za zaliczkę na poczet opłat rocznych/miesięcznych. W Aplikacje znajdują się pakiety Pro, Deluxe i Instytucjonalne.

Użytkownik może składać zamówienia dotyczące jakichkolwiek Usług odpłatnych za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji. Użytkownik będzie postępował zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie lub w Aplikacji i przekazywał niezbędne informacje w sposób wskazany powyżej. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zamówienia na stronie podsumowującej zamówienie. Użytkownik jest w stanie dokonać korekty zamówienia poprzez powrót do strony informacyjnej. W celu realizacji zamówienia Użytkownik zapozna się z Warunkami Użytkowania i Polityką Prywatności, a następnie wyrazi zgodę na związanie się tymi dokumentami poprzez kliknięcie na pole wyboru. Jeżeli StageHive potwierdzi zamówienie za pomocą adresu e-mail podanego przez Użytkownika podczas składania zamówienia, wówczas potwierdzenie to kwalifikuje się jako przyjęcie zamówienia i ustanawia umowę pomiędzy Użytkownikiem a StageHive. W ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od złożenia zamówienia zakupu Użytkownik jest związany zamówieniem zakupu.

W przypadku wykrycia przez Użytkownika jakichkolwiek błędów lub pomyłek w e-mailu potwierdzającym, Użytkownik niezwłocznie powiadomi StageHive o tych błędach lub pomyłkach.

Wszelkie opłaty wskazane na Stronie Internetowej lub we Wniosku są kwotami brutto, łącznie z podatkiem VAT i innymi podatkami. Opłata pokrywa pełny koszt Usług za cały okres abonamentowy.

Opłata, na którą Użytkownik wyraził zgodę, nie ulegnie zmianie w okresie abonamentowym. W przypadku zmiany opłaty po upływie okresu abonamentowego, StageHive powiadomi Użytkownika o zmianie opłaty, a abonament może zostać odnowiony tylko wtedy, gdy Użytkownik wyraźnie zgodził się na odnowienie abonamentu ze zmienioną opłatą.

Użytkownik może uiszczać opłaty z góry kartą kredytową lub debetową (MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, vagy American Express) poprzez system obsługiwany przez OTP Bank Ltd. System, za pomocą którego dokonana zostanie płatność jest w pełni utrzymywany i obsługiwany przez OTP Bank Sp. z o.o. StageHive otrzymuje lub uzyskuje dostęp do wszelkich informacji zamieszczonych na stronie płatności w systemie obsługiwanym przez OTP Bank Ltd. Płatność dokonywana jest za pomocą bezpiecznego modułu płatności SSL (Secure Socket Layer). Faktury będą wysyłane wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

StageHive zapewni dostęp do zakupionych Usług po otrzymaniu opłat za zakupione Usługi.

Jeśli użytkownik nie wznowi swojej subskrypcji po jej wygaśnięciu, konto użytkownika zostanie automatycznie przeniesione do bezpłatnego pakietu Basic; w przypadku użytkowników instytucjonalnych, ich konta zostaną tymczasowo zablokowane do czasu wznowienia subskrypcji. Kampanie, które wykraczają poza pakiet podstawowy, zostaną automatycznie usunięte.

Szczegółowe regulaminy korzystania z platformy współfinansowanej

Użytkownik jest w stanie zapewnić/pozyskać fundusze za pośrednictwem platformy crowdfundingowej. W celu zapewnienia środków na finansowanie projektów crowdfundingowych, Użytkownik może zarejestrować się w Serwisie lub we Wniosku lub po prostu zapewnić środki bez rejestracji.

StageHive nie uczestniczy w żadnej umowie zawartej pomiędzy kibicami i fundraiserami korzystającymi z Platformy Przenoszenia Funduszy. StageHive zapewnia jedynie platformę finansowania, za pośrednictwem której kibice i fundraiserzy mogą zawierać między sobą umowy. StageHive w żadnym wypadku nie pośredniczy między kibicami a fundraiserami.

StageHive nie świadczy żadnych usług finansowych (np. przyjmowanie depozytów i otrzymywanie innych środków podlegających zwrotowi od ludności, usługi transferu środków pieniężnych, usługi pośrednictwa finansowego, usługi bezpiecznego przechowywania, przetwarzanie środków pieniężnych itp.) lub usługi inwestycyjnej (np. doradztwo inwestycyjne lub inna usługa inwestycyjna lub usługa pomocnicza)

Użytkownik, który zarejestrował się w Usłudze odpłatnej, ma prawo do przesyłania projektów finansowania społecznościowego.

Aby rozpocząć projekt crowdfundingowy, Użytkownik musi podać niezbędne informacje na stronie startowej projektu crowdfundingowego.

W przypadku, gdy Użytkownik chce wesprzeć kampanię, musi podać niezbędne informacje dotyczące płatności.

Użytkownik wspierający projekty crowdfundingowe przekazuje środki bezpośrednio na rachunek bankowy fundraisera lub przekazuje je fundraiserowi w inny sposób, zgodnie z warunkami uzgodnionymi przez fundraisera i kibica.

Aby uruchomić platformę społecznościową, firma StageHive odliczy 10% całkowitej kwoty zebranej przez każdą udaną kampanię, w tym operację mentora, transakcje bankowe i inne koszty.

Po wygaśnięciu kampanii zakończonej i udanej, przesyłający kampanii w Witrynie i / lub Aplikacji musi utworzyć raport. Jeśli Użytkownik nie spełnia tego warunku, StageHive może zablokować przesyłanie dodatkowych kampanii na platformie finansowania społeczności.

Użytkownik może anulować kampanię przed końcem okresu kampanii, w takim przypadku całe wsparcie będzie przesłane z powrotem do osób wspierających kampanię.

Akceptując niniejsze Warunki Korzystania, niniejszym oświadczasz, że dochody zebrane na platformie crowfundigowej StageHive są traktowane jako przychód, po czym musisz sam deklarować i opłacać obowiązkowe podatki i składki, zgodnie z lokalnymi przepisami podatkowymi.

Strona kampanii przesłana do platformy finansowej zostanie przesłana do mentora po przesłaniu, która dokona kontroli jakości i treści, w razie potrzeby wysyłając wiadomość e-mail do osoby przesyłającej i informując o wszelkich brakach i zastrzeżeniach. Jeśli uzna to za stosowne, mentor uzbroi kampanię, która następnie zostanie upubliczniona na stronie internetowej i aplikacji.

6. Prawa i obowiązki Użytkowników

Użytkownicy są zobowiązani do składania zgodnych z prawdą i poprawnych oświadczeń podczas rejestracji na swoim profilu i na swoim koncie. Użytkownicy nie mogą używać fałszywych danych identyfikacyjnych lub pseudonimów. Nazwy scen są dozwolone pod warunkiem, że użytkownik jest publicznie znany pod tą nazwą.

Użytkownikom wyraźnie zabrania się rozpowszechniania treści obraźliwych, oszczerczych, obscenicznych, obraźliwych, dyskryminujących lub rasistowskich, a także wykorzystywania tego typu treści w komunikatach. Użytkownikom zabrania się również wykorzystywania, rozpowszechniania, reklamowania lub oferowania treści pornograficznych lub treści gloryfikujących przemoc lub naruszających ochronę młodzieży lub inne przepisy (w szczególności prawo karne).

Użytkownikom nie wolno bezzasadnie denerwować innych Użytkowników za pomocą niezamówionych lub niezatwierdzonych materiałów reklamowych i promocyjnych, spamu, poczty śmieciowej, łańcuszków, systemów piramidowych lub podobnych przedmiotów, ani też wysyłać treści tego typu.

Użytkownikom nie wolno korzystać z profili innych Użytkowników, bezprawnie uzyskiwać dostępu do innych profili lub próbować uzyskiwać dostęp do innych profili bezprawnie.

Użytkownicy muszą powstrzymać się od naruszania jakichkolwiek przepisów prawa.

Użytkownicy muszą powstrzymać się od popełniania jakichkolwiek czynów, które mogą wyrządzić szkodę Serwisowi i/lub Aplikacji lub negatywnie wpłynąć na ich działanie. Na przykład nie można przesyłać/wysyłać pocztą elektroniczną, używać ani oferować wirusów, oprogramowania szpiegującego ani innych plików lub programów.

Użytkownicy są uprawnieni do dostępu do danych osobowych oraz danych wprowadzonych i kontrolowanych przez nich, do ich zmiany lub usunięcia oraz do usunięcia konta i profilu zgodnie z postanowieniami Warunków Użytkowania oraz do rozwiązania stosunku umownego z firmą StageHive.

Użytkownicy są odpowiedzialni za komunikację i interakcje między sobą. Jednakże, w wyjątkowych przypadkach (np. po otrzymaniu skargi na molestowanie), StageHive może wstrzymać komunikacji pomiędzy indywidualnymi użytkownikami za pośrednictwem Strony i/lub Aplikacji, jeśli jest to technicznie możliwe.

7. Odpowiedzialność

StageHive nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy niewykonanie jego zobowiązań jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem siły wyższej pozostającym poza kontrolą StageHive.

StageHive nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi, że Witryna Internetowa i/lub Aplikacja, jak również konta i profile są dostępne bez przerwy i wolne od wad. Wszelka odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, pośrednie lub inne, niezależnie od ich przyczyny, które wynikają z użycia, przerwania, błędów funkcjonalnych lub niedostępności danych lub informacji na Stronie lub Aplikacji jest wykluczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. StageHive nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z korzystania z Internetu, a w szczególności z przerwania świadczenia usług, włamania lub włamania lub obecności wirusów komputerowych.

W przypadku zawarcia umów pomiędzy Użytkownikami, StageHive nie jest stroną tych umów i nie staje się partnerem umownym w tym zakresie. Użytkownicy ci sami są odpowiedzialni za treść, wdrażanie i wypełnianie umów, które zawierają między sobą. StageHive nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z umowami zawartymi pomiędzy Użytkownikami lub wynikającymi z nich naruszeniami zobowiązań. StageHive nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy po nawiązaniu kontaktu pomiędzy Użytkownikami.

StageHive nie jest w stanie, z technicznego lub faktycznego punktu widzenia, ustalić z całą pewnością, czy Użytkownik zarejestrowany na platformie jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje. StageHive nie gwarantuje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczywistą tożsamość Użytkownika. StageHive nie ma obowiązku monitorowania korzystania z Serwisu i/lub Aplikacji przez Użytkowników oraz oświadczeń składanych przez nich, w związku z czym StageHive nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kradzież tożsamości lub jakiekolwiek niewłaściwe wykorzystanie tożsamości oraz szkody z tego wynikające.

StageHive nie sprawdza danych, informacji lub treści zamieszczonych na platformach lub w profilach na Stronie lub w Aplikacji pod względem dokładności, kompletności, prawdziwości lub zgodności z prawem. W związku z tym StageHIve wyłącza wszelką odpowiedzialność za dane, informacje lub treści dostarczone przez Użytkowników. StageHive nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z naruszenia praw autorskich przez użytkowników. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za linki i/lub linki udostępnione przez użytkowników do zewnętrznych stron internetowych lub ich treści.

StageHive nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, w których dane dobrowolne lub obowiązkowe, które mają być dostarczone przez Użytkowników, są nadużywane, wykorzystywane lub przekazywane z naruszeniem prawa przez innych Użytkowników lub osoby trzecie.

StageHive nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki, w przypadku, gdy linki i/lub linki do innych stron internetowych / stron trzecich są wdrażane przez StageHive, pomimo starannej kontroli ich działania wraz z linkami. Dotyczy to również tych stron internetowych, które zawierają odnośniki do stron internetowych StageHive. Operatorzy tych stron ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich zawartość.

Użytkownik musi zwolnić StageHive z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, które inni Użytkownicy, osoby trzecie lub władze publiczne wysuwają wobec StageHive z powodu naruszenia praw przez Użytkownika lub z powodu naruszenia przez Użytkownika postanowień i obowiązków zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić StageHive z odpowiedzialności i zwolnić je z odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich roszczeń osób trzecich. Użytkownik jest również odpowiedzialny za pokrycie wszystkich kosztów (np. uzasadnionych opłat prawnych) i strat poniesionych przez StageHive w związku z wszczęciem przez osoby trzecie, organy rządowe lub innych Użytkowników postępowań sądowych przeciwko StageHive w związku z naruszeniem praw przez Użytkownika lub w związku z naruszeniem przepisów i obowiązków zawartych w niniejszych Warunkach Użytkowania lub w związku z oskarżeniami i wszczęciem dochodzenia w tej sprawie.

Jeśli można ustalić odpowiedzialność StageHive, wówczas StageHive ogranicza swoją odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie szkody do kwoty [opłaty rocznej] faktycznie zapłaconej za nasze Usługi przez Użytkownika. Wykluczamy naszą odpowiedzialność za szkody wynikowe i pośrednie (np. utratę zysków) w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

8. Własność intelektualna

8.1 Wszelkie szelkie informacje, rozwiązania, koncepcje, metodologie i know-how związane z Usługami, Stroną internetową i Aplikacją, jak również oprogramowanie leżące u podstaw Usług, Strony internetowej i Aplikacji stanowią wyłączną własność intelektualną StageHive ("StageHive Intellectual Property"). Po potwierdzeniu rejestracji StageHive udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, odwołalnej i ograniczonej licencji dotyczącej własności intelektualnej StageHive w celu korzystania z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania. Licencja jest ograniczona do okresu, w którym Użytkownik uiszcza opłaty za Usługi odpłatne zgodnie z niniejszym Regulaminem. Licencja jest ściśle ograniczona do korzystania z własności intelektualnej StageHive, która jest niezbędna do zgodnego z prawem korzystania z Usług. W szczególności Użytkownikom wyraźnie zabrania się kopiowania lub modyfikowania Serwisu i Aplikacji, dekompilacji, inżynierii wstecznej lub dalszego rozwijania kodu źródłowego oprogramowania stanowiącego podstawę Usług, Serwisu i Aplikacji. Zawartość Strony i Aplikacji nie może być kopiowana, reprodukowana lub w inny sposób wykorzystywana do celów komercyjnych. Zabronione jest również powielanie, zmienianie, rozpowszechnianie, sprzedaż lub leasing oprogramowania stanowiącego podstawę Usług, Witryny Internetowej i Aplikacji.

Użytkownik udziela StageHive ogólnoświatowej, niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, sublicencjonowanej, zbywalnej licencji na użytkowanie, wykonywanie, komercjalizację i eksploatację praw autorskich, praw do znaków towarowych i praw do baz danych w odniesieniu do wszelkich materiałów zamieszczonych przez Użytkownika w Witrynie Internetowej lub Aplikacji. Użytkownik przyznaje StageHive prawo do edycji, modyfikowania, formatowania, wyciągania, usuwania lub tłumaczenia wszelkich materiałów, które zostały przez Użytkownika zamieszczone w Serwisie lub Aplikacji.

Użytkownik nie będzie zamieszczał żadnych materiałów chronionych prawem autorskim ani innych materiałów, które podlegają innym prawom własności intelektualnej osób trzecich, chyba że posiada zgodę prawowitego właściciela materiału lub w inny sposób jest uprawniony do ujawnienia materiału i udzielenia licencji na prawa określone powyżej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały zamieszczone przez niego w Serwisie i Aplikacji, a także za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich przez Użytkownika.
Copyright © StageHive (2018-2019)

9. Czas trwania i zakończenie

Okres obowiązywania umowy o świadczenie Usług odpłatnych wynosi jeden rok lub jeden miesiąc, zgodnie z dokonanym wyborem. Umowa o świadczenie Usług bez wynagrodzenia zawarta jest na czas nieokreślony.

Umowa o świadczenie Usług odpłatnych może zostać rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Umowa o Usługi bezpłatne może zostać rozwiązana przez Strony bez podania przyczyny drogą elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jeżeli umowa nie zostanie rozwiązana w terminie przed upływem tego terminu, automatycznie przedłuża się jej okres obowiązywania o taki sam okres, jaki jest odpowiedni.

W przypadku wygaśnięcia okresu abonamentowego na Usługi odpłatne, a w ciągu piętnastu (15) dni przed dniem wygaśnięcia abonamentu Użytkownik nie oświadcza, że chce go wypowiedzieć, abonament na Usługi odpłatne zostanie automatycznie przedłużony o taki sam okres, jaki ma zastosowanie w danym przypadku.

Umowa o świadczenie Usług odpłatnych może zostać rozwiązana w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym za pomocą poczty elektronicznej, jeśli druga strona w istotny sposób naruszy którekolwiek ze swoich zobowiązań. Istotne naruszenie obowiązków przez Użytkownika obejmuje w szczególności naruszenie przez niego przepisów prawa, naruszenie przez niego zobowiązań umownych (w szczególności pkt 6 i 8 Regulaminu), nie uiszczenie przez Użytkownika opłat za Usługę odpłatną przez okres dłuższy niż 60 dni lub wyrządzenie przez Użytkownika szkody jednemu lub kilku innym Użytkownikom.

W przypadku podejrzenia istotnego naruszenia obowiązków przez Użytkownika, StageHive może niezależnie od wypowiedzenia nałożyć na Użytkownika następujące sankcje: może usunąć treści, które Użytkownik umieścił w sieci lub udostępnił innym Użytkownikom i/lub usunąć cały profil Użytkownika i/lub zablokować dostęp do Serwisu lub Aplikacji i/lub zablokować Użytkownika.

W przypadku natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez StageHive Użytkownik nie może domagać się zwrotu uiszczonych z góry opłat. Zwrot kosztów jest również wykluczony w przypadku zablokowania lub usunięcia konta i/lub profilu użytkownika i/lub konta i/lub profilu zgodnie z niniejszym Regulaminem. StageHive nie jest zobowiązany do zwrotu opłat już uiszczonych z góry w przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika (z wyjątkiem natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez Użytkownika).

Jeśli konto lub profil jest nadużywany lub nie jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas StageHive może również zablokować to konto lub profil tymczasowo lub na stałe.

W przypadku zakończenia dostępu, Użytkownik nie będzie miał dostępu do danych podanych po zakończeniu dostępu, profil i/lub konto nie będą już dostępne od tego momentu.

10. Regulaminy mieszane

StageHive zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub poprawiania niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Do dalszego korzystania z Usług niezbędna będzie zgoda na zmienione Warunki Korzystania. StageHive zwróci się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę lub odrzucenie jej przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

Językiem umowy zawartej zgodnie z niniejszym Regulaminem jest język polski.

Żadna umowa zawarta zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania nie będzie traktowana jako umowa pisemna, a StageHive nie będzie jej nagrywać ani archiwizować.

Warunki użytkowania podlegają prawu węgierskiemu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 czerwca 2018 r.

Załącznik 1 - Przepisy szczególne mające zastosowanie do konsumentów (umowy B2C)

Niniejszy harmonogram 1 ma zastosowanie wyłącznie do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu z Użytkownikami, którzy są konsumentami. "Konsument" oznacza każdą osobę działającą w celach, które nie są związane z jej zawodem, zawodem lub działalnością gospodarczą.

1. Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Użytkownik musi poinformować StageHive o swojej decyzji odstąpienia od niniejszej umowy w jednoznacznym oświadczeniu (np. w formie listu przesłanego pocztą lub pocztą elektroniczną) wysłanym na adresy wskazane powyżej w niniejszych Warunkach korzystania z usługi. Użytkownik może korzystać ze wzoru formularza odstąpienia załączonego do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Użytkownik może również złożyć wzór formularza odstąpienia od umowy lub inne jednoznaczne oświadczenie w Serwisie [wstawić adres url]. Jeśli Użytkownik skorzysta z tej opcji, StageHive niezwłocznie przekaże mu/jej potwierdzenie otrzymania takiego odstąpienia.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy wystarczy, że Użytkownik prześle swoje oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.

W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy na podstawie niniejszych Warunków użytkowania określonych w niniejszym punkcie, StageHive zwróci wszelkie otrzymane od niego opłaty bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym StageHive zostało poinformowane o odstąpieniu przez Użytkownika od umowy. StageHive dokona takiego zwrotu kosztów przy użyciu tych samych środków płatności, które Użytkownik wykorzystał do pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie uzgodnił inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie poniesie żadnych kosztów w wyniku takiego zwrotu.

Jeżeli jednak Użytkownik wyraźnie zażąda rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy, a skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, wówczas Użytkownik musi uiścić proporcjonalną opłatę za Usługi świadczone na rzecz StageHive.

Ustawowe prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów dotyczących dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta i jego stwierdzeniem, że w ten sposób traci on prawo odstąpienia od umowy..

2. Gwarancja i zapewnienie

Gwarancja oferowana przez StageHive jest ograniczona. Zobacz punkt 7. Regulaminu. W przypadku wadliwego działania urządzenia StageHive Użytkownik może dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji od StageHive zgodnie z przepisami ustawy V z 2013 r. Kodeks Cywilny.

Użytkownik może według własnego uznania dochodzić następujących roszczeń z tytułu rękojmi: Użytkownik może zażądać naprawy lub wymiany, z wyjątkiem sytuacji, gdy reklamacja przez niego wybrana jest niewykonalna lub prowadzi do nieproporcjonalnie wysokich kosztów dodatkowych dla StageHive w stosunku do innych reklamacji. Jeśli Użytkownik nie zażądał naprawy lub wymiany, lub nie mógł jej żądać, może ubiegać się o proporcjonalną zniżkę, może dokonać naprawy/zlecać naprawę na koszt StageHive lub, w ostateczności, odstąpić od umowy.

Użytkownik powinien zgłosić wadliwe działanie natychmiast po jego wykryciu, nie później jednak niż dwa miesiące po wykryciu wadliwego działania. Użytkownik nie może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi po upływie dwóch lat od wykonania umowy.

StageHive nie udziela żadnej gwarancji na Usługi.

3. Obsługa treści cyfrowych, środki bezpieczeństwa, zgodność oprogramowania i sprzętu

W zakresie funkcjonowania Serwisu, Aplikacji i Usług, prosimy o zapoznanie się z punktami 1-6 Regulaminu.

Witryna Internetowa i Aplikacja są kompatybilne z [...] przeglądarkami i systemami operacyjnymi [Android [wersja], IOS [wersja] i ...].

StageHive podejmuje wszelkie uzasadnione środki w celu ochrony Strony i Aplikacji przed wszelkimi zagrożeniami cyberatakami, wyciekiem danych i zagrożeniami bezpieczeństwa.

4. Środki zaradcze

Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Usług do StageHive za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz adresu pocztowego określonego powyżej w Regulaminie. StageHive skutecznie odpowie na pisemne reklamacje w ciągu trzydziestu (30) dni od ich otrzymania. Jeżeli StageHive odrzuci skargę, musi to zrobić w uzasadnionym oświadczeniu.

Użytkownik może również zwrócić się do komitetu pojednawczego przy Budapeszteńskiej Izbie Handlowej (po węgiersku: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (siedziba: 1016 Budapeszt, Krisztina krt. 99, Węgry, http://bekeltet.hu/). Użytkownik ma również możliwość dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów, proszę kliknąć na ten link na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wzór formularza odstąpienia

(formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do StageHive Kft. (siedziba statutowa: H-6724 Szeged, Ipoly sor 4. B. ép.; numer w rejestrze przedsiębiorców: 06-09-025348; sąd rejestrowy: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; numer identyfikacji podatkowej: 26126678-2-06; e-mail: sebastian.cortes@stagehive.com; przedstawiciel: przedstawiciel: Miguel Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; dowód tożsamości: 26126678-2-43; e-mail: sebastian.cortes@stagehive.com; reprezentowany przez: Sebastiana Gábora Cortésa Tunę na stanowisku dyrektora zarządzającego)

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy na świadczenie następującej usługi:

Zamówione osobno:

Nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis konsumenta (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz jest przesyłany w formie papierowej):

Data:

Oświadczenie Simplepay

Klikając przycisk Redirect, wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych administratorowi danych, którym jest firma OTP Mobil Sp. z o.o. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), przechowywanych w bazie danych firmy StageHive Sp. z o.o (6724 Szeged, Ipoly sor 4. B. ép.) na stronie stagehive.eu.

Dane osobowe, jakie zostaną przekazane administratorowi danych to: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj.

Cel transmisji danych: obsługa klienta, potwierdzanie transakcji finansowych oraz monitorowanie nadużyć w celu ochrony użytkowników.